Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Kindercentrum Alles Kids

Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Kindercentrum Alles Kids en alle aanbiedingen gericht op het tot stand brengen van de overeenkomsten.

Artikel 2: Aanvang en duur van de overeenkomst

1. De overeenkomst tot opvang van een of meerdere kinderen van de ouder(s)/verzorger(s) neemt een aanvang nadat het plaatsingscontract volledig is ingevuld en ondertekend door alle betrokken partijen.

2. Deze overeenkomst wordt geacht aangegaan te zijn voor onbepaalde duur, tenzij uit het door betrokken partijen ondertekende contract blijkt dat de overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan.

Artikel 3: Plaatsing/wijziging plaatsing

1. Kindercentrum Alles Kids stelt tegen betaling aan de ouder(s)/verzorger(s) kindplaatsen ter beschikking die aangewend kunnen worden voor opvang van kinderen in de leeftijd van 8 weken tot 13 jaar. De plaatsing kan per de 1ste of de 16de van de maand ingaan.

2. Een kindplaats kan door meerdere kinderen worden bezet, mits elk kind tenminste 2 dagdelen per week wordt geplaatst. En bij de BSO tenminste 10 uur per maand.

3. Indien de ouder(s)/verzorger(s) wijzigingen van de individuele kinderopvang wensen, dient dit omgaand kenbaar te worden gemaakt d.m.v. het daarvoor bestemde wijzigingsformulier. De ingang van de wijziging gaat na overleg tussen beide betrokken partijen in

4. Plaatsing kan nimmer met terugwerkende kracht geschieden. Dit geldt ook voor het eventueel aanbrengen van veranderingen.

Artikel 4: Beëindiging opvang

Beëindiging van de overeenkomst geschiedt:
1. Indien er sprake is van een overeenkomst voor bepaalde duur door het verstrijken van de overeengekomen duur althans voor zover deze niet middels een nieuwe overeenkomst is verlengd, met dien verstande dat een aanvraag tot verlenging minstens 2 maanden voor afloop van de betreffende overeenkomst dient te geschieden.

2. Indien er sprake is van een overeenkomst voor onbepaalde tijd: door rechtsgeldige opzegging, met dien verstande dat zowel de ouder(s)/verzorger(s) als kindercentrum Alles Kids de opzegtermijn van 1 maand in acht dienen te nemen. Opzeggen is mogelijk per de 1ste of 16de van de maand.

3. Opzegging dient d.m.v. het daarvoor bestemde beëindigingsformulier te geschieden.

4. Elke overeenkomst eindigt van rechtswege:
• In het geval van overlijden van het kind: op datum van overlijden.
• In bijzondere gevallen: indien er naar het (redelijk) oordeel zijdens Kindercentrum Alles Kids redenen van medische en/of sociale aard zijn, welke continuering van de opvang in de weg staan, is Kindercentrum Alles Kids gerechtigd de opvang met onmiddellijke ingang te beëindigen.
• Op het moment dat het kind 4 jaar wordt en naar de basisschool gaat of op het moment dat het kind de leeftijd van 13 heeft bereikt en naar het voortgezet onderwijs gaat.

5. Elke overeenkomst eindigt eveneens van rechtswege bij faillissement van Kindercentrum Alles Kids.

6. Opzegging door Kindercentrum Alles Kids van een kindplaats is per direct mogelijk indien er sprake is van een dusdanig verstoorde relatie tussen ouder(s)/verzorger(s) en pedagogisch medewerksters van het kindercentrum dat van behoorlijk functioneren niet langer gesproken kan worden alsmede in het geval van herhaaldelijke en ernstige overtreding van de huisregels.

Artikel 5: Opzegging vóór plaatsing

1. De ouder(s)/verzorger(s) hebben het recht om tot 1 maand voor de daadwerkelijke ingangsdatum van de kindplaatsing de overeenkomst te beëindigen, zonder enige vergoeding schuldig te zijn.

Artikel 6: Tarieven Kinderopvang

1. De tarieven voor de opvang zijn afhankelijk van de vorm opvang waar de ouder(s)/verzorger(s) gebruik van maken.

2. Deze tarieven worden naar rato van gebruik aan de ouder(s)/verzorger(s) doorberekend.

3. In het geval dat er sprake is van wijzingen van de tarieven zijn de bepalingen met betrekking tot opzegtermijnen en tariefsverhogingen, welke gelden binnen Kinderopvang Alles Kids bindend.

4. De ouder(s) )/verzorger(s) ontvangen 1 maand voor de ingangsdatum van de nieuwe tarieven bericht over deze nieuwe tarieven.

Artikel 7: Betalingscondities

1. Facturering geschiedt na afloop per kalendermaand aan de ouder(s)/verzorger(s).

2. Er wordt twaalf maanden per jaar gefactureerd. Ook tijdens vakantie en/of ziekte van het kind. Wanneer de gereserveerde kindplaats niet wordt benut ontslaat dat de ouder(s)/verzorger(s) niet van betalingsverplichting.

3. Betaling van een kindplaats geschiedt middels automatisch incasso door Kindercentrum Alles Kids. Het automatische incasso geschiedt uiterlijk 7 dagen na ontvangst van de factuur.

4. Bij een betalingsachterstand van 2 maanden is Kindercentrum Alles Kids gerechtigd de opvang stop te zetten.

5. Indien het kindercentrum sluit wegens feestdagen/studiedagen en deze vallen op de door de ouder(s)/verzorger(s) gereserveerde kindplaatsen ontslaat dat de ouder(s)/verzorger(s) niet van betalingsverplichting.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

1. Kindercentrum Alles Kids heeft alle benodigde verzekeringen afgesloten.

Artikel 9: Overmacht

1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden begrepen de omstandigheden als genoemd in artikel 6:75 e.v. Burgerlijk Wetboek en de daarop gevormde rechtspraak, alsmede alle al dan niet voorziene, van buiten komende oorzaken, waarop Kindercentrum Alles Kids geen invloed kan uitoefenen, en welke haar beletten, haar verplichtingen na te komen.

2. Indien Kindercentrum Alles Kids niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. Indien de overmachttoestand 2 maanden heeft geduurd hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot (schade)vergoeding bestaat, ook niet als Kindercentrum Alles Kids als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

3. Indien Kindercentrum Alles Kids bij het intreden van de situatie van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd, het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare gedeelte afzonderlijk te factureren als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 10: Vergunningen

1. Kindercentrum Alles Kids is in het bezit van alle benodigde vergunningen van gemeente en brandweer om als een erkend kindercentrum te functioneren.

Artikel 11: Klachten

1. De ouder richt zich met de klacht in eerste instantie tot de betrokken pedagogisch medewerkster. De klacht dient mondeling of schriftelijk (via een klachtenformulier) te worden ingediend.

2. Mocht de klacht niet tot een bevredigde oplossing of antwoordt leiden richt u zich dan tot de ondernemer. De klacht dient schriftelijk, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer én tijdig doch uiterlijk binnen twee maanden nadat de ouder/oudercommissie de gebreken heeft geconstateerd of redelijkerwijs heeft kunnen constateren.

3. De ondernemer behandelt de klacht overeenkomstig haar interne klachtenprocedure. Bij het opstellen of wijzigen van deze procedure heeft de oudercommissie adviesrecht conform het bepaalde in de Wet Kinderopvang.

4. Indien de klacht niet in der minne kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling van artikel 12.

Artikel 12: Geschillenregeling

1. De ouder/oudercommissie dient de klacht eerst bij Kindercentrum Alles Kids in te dienen.

2. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil binnen 12 maanden na de datum waarop ouder/oudercommissie de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de commissie te bepalen vorm bij Geschillencommissie Kinderopvang aanhangig worden gemaakt.

3. Geschillen kunnen zowel door de ouder/oudercommissie als door Kindercentrum Alles Kids aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl).

4. Wanneer de ouder/oudercommissie een geschil aanhangig maakt bij de geschillencommissie, is Kindercentrum Alles Kids aan deze keuze gebonden. Indien Kindercentrum Alles Kids een geschil aanhangig wil maken, moet hij de ouder/oudercommissie schriftelijk of in een andere passende vorm vragen zich binnen 5 weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Kindercentrum Alles Kids dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de gewone rechter aanhangig te maken.

5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het door haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie is beschikbaar via www.degeschillencommissie.nl en wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil door de geschillencommissie is een vergoeding verschuldigd.

6. Uitsluitend de hierboven genoemde geschillencommissie dan wel de gewone rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

7. Indien de ouder/oudercommissie zulks wenselijk acht, kan hij een klacht indienen bij de Geschillencommissie volgens de wettelijke klachtenregeling voor kinderopvang. Het is in dat geval niet vereist, in afwijking van artikel 12 lid 1, dat de klacht eerst bij de Ondernemer wordt ingediend.

Artikel 13: Jaaropgaaf

1. De jaaropgaaf wordt na afsluiting van een kalenderjaar verstrekt.

2. De jaaropgaaf wordt eenmalig verstrekt. Bij aanvraag van een kopie van de jaaropgaaf wordt € 7,50 administratieve kosten in rekening gebracht.

Artikel 14: Huisregels

1. De ouder(s)/verzorger(s) dienen zich te houden aan de huisregels die gelden bij Kindercentrum Alles Kids.

Artikel 15: Slotbepaling

1. In alle gevallen, waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij Kindercentrum Alles Kids.

2. Kindercentrum Alles Kids behoud zich het recht om de algemene voorwaarden aan te passen. In dat geval worden de ouder(s)/verzorger(s) hiervan 1 maand voor ingang van de wijzigingen in kennis gesteld.

Deze algemene voorwaarden zijn geldend vanaf 1 januari 2019

Start typing and press Enter to search