Veelgestelde vragen

Staat uw vraag er toch niet tussen, neem dan contact met ons op

Vragen over het Kinderdagverblijf

Wat houdt de wenperiode precies in?

Ongeveer 4 weken voor aanvang wordt er contact met u opgenomen voor het maken van een afspraak over de wenperiode. Het doel van deze wenperiode is dat zowel de ouders als het kind zich vertrouwd gaan voelen met het kindercentrum. Wennen gaat stap voor stap. De eerst keer een paar uurtjes, de keer daarna iets langer. Zorg dat het kind tijdens de wenperiode eens komt eten en blijft slapen als dat straks ook gebeurt. De wenperiode start ongeveer twee weken vóórdat uw kind geplaatst wordt en is een extra (kosteloze) service naar de ouders toe.

Hoe gaat de allereerste dag?

U wordt wegwijs gemaakt. Wie neemt uw kind over, waar moeten de luiers, schone kleding, flesvoeding liggen, etc. Vervolgens bespreekt u alles wat van belang is en daarna neemt u afscheid. U kunt nu natuurlijk altijd bellen om te horen hoe het gaat, zodat u uw kind met een gerust gevoel kunt achterlaten.

Hoe moet ik mijn kind afmelden?

Als uw kind een dag niet komt dient u dit ’s morgens vóór 09.00 uur te melden bij de leiding van de groep.

Hoe lang is de opzegtermijn?

De opzegtermijn voor het beëindigden van de opvang van uw kind bedraagt één maand. De opzegging dient schriftelijk te gebeuren middels een beëindigingsformulier en kan per de 1e of 16e van de maand.

Hoe gebeurt de facturering?

Facturering vindt na afloop van de maand plaats via automatisch incasso. Rond de 7e van elke maand wordt er geïncasseerd. Bij de berekening van de gemiddelde uurprijs zijn de feestdagen buiten beschouwing gelaten. Vakantie- en ziektedagen betaald u wel door. Hiervoor kunt u gebruik maken van ruildagen. U kunt voor afname van kinderopvang een tegemoetkoming krijgen van de belastingdienst.

Wat zijn ruildagen?

Ieder kind heeft recht op ruildagen. Dit zijn het aantal dagen dat een kind per week komt x3. De dagen kunnen geruild worden met een dag dat ze niet zijn geweest (ziekte of vakantie). Er mogen ook dagen in de week geruild worden. Feestdagen kunnen niet geruild worden. Ruilen is mogelijk binnen een maand en alleen mogelijk als er plaats is op de groep. Op het einde van het jaar komen deze ruildagen te vervallen.

Kindgesprekken

Rond de verjaardag van uw kind wordt u uitgenodigd voor een kindgesprek. Tijdens dit gesprek zal de voortgang van uw kind besproken worden.
Mocht u in de loop van het jaar behoefte hebben aan een gesprek, kunt u dit uiteraard aangeven.
Wanneer uw kind 4 jaar wordt en de dagopvang gaat verlaten zal er, met goedkeuring van de ouders, tijdens het kindgesprek een overdrachtsformulier voor school worden ingevuld. Dit formulier zal naar de basisschool van uw kind gestuurd worden.

Vragen over de BSO

Wat houdt de wenperiode precies in?

Ongeveer 4 weken voor aanvang wordt er contact met u opgenomen voor het maken van een afspraak over de wenperiode. Het doel van deze wenperiode is dat zowel de ouders als het kind zich vertrouwd gaan voelen met de BSO. Uw kind wordt uitgenodigd om één morgen (indien uw kind gebruik maakt van de voorschoolse opvang) of één middagje (indien uw kind gebruik maakt van de naschoolse opvang) een kijkje te komen nemen op de BSO. Het wennen kan vanaf twee weken voordat uw kind geplaatst wordt en is een extra (kosteloze) service naar de ouders toe.

Hoe gaat de allereerste dag?

Wanneer uw kind gebruik maakt van de voorschoolse opvang, wordt hij/zij ’s morgens door u gebracht en indien dit vóór 07.45 uur is kan hij/zij op de BSO nog ontbijten. Daarna kan uw kind vrij spelen. De kinderen vertrekken samen met een pedagogisch medewerkster om 08.15 uur naar school, waar ze nog even kunnen spelen om vervolgens met hun klasgenootjes naar hun klaslokaal te gaan.

Wanneer uw kind gebruik maakt van de naschoolse opvang, wordt uw kind samen met alle andere kinderen van de BSO opgewacht door een pedagogisch medewerkster op een afgesproken plek op de speelplaats. Samen zullen zij met de kinderen naar de BSO lopen. Daar staat er fruit, een koekje en wat te drinken op hun te wachten. Daarna kunnen ze vrij gaan spelen of wordt er een activiteit aangeboden.

U kunt natuurlijk altijd bellen om te horen hoe het gaat, zodat u uw kind met een gerust gevoel kunt achterlaten.

Hoe moet ik mijn kind afmelden?

Als uw kind een dag niet komt dient u dit ’s morgens vóór 08.15 uur te melden bij de pedagogisch medewerksters van de groep.

Hoe lang is de opzegtermijn?

De opzegtermijn voor het beëindigden van de opvang van uw kind bedraagt één maand. De opzegging dient schriftelijk te gebeuren middels een beëindigingsformulier en kan per de 1e of 16e van de maand. Wanneer uw kind de basisschool verlaat loopt het contract automatisch af.

Hoe gebeurt de facturering?

Facturering vindt na afloop van de maand plaats via automatisch incasso. Rond de 7e van elke maand wordt er geïncasseerd. Bij de berekening van de gemiddelde uurprijs zijn de feestdagen buiten beschouwing gelaten. Ziektedagen betaald u wel door. U kunt voor afname van kinderopvang een tegemoetkoming krijgen van de belastingdienst.

Wat zijn kindgesprekken?

Op de BSO worden alleen gesprekken met de ouders aangegaan als de pedagogische medewerksters, de ouders of het kind daar behoefte aan heeft.

Wat is het verschil tussen vaste en flexibele vakantieopvang?

Vaste vakantieopvang betekent dat uw kind tijdens de vakantieopvang op vaste dagen in de week komt. U kunt uw kind ’s morgens komen brengen tussen 07.45 uur en 09.00 uur of ’s middags tussen 12.45 uur en 13.15 uur. U kunt uw kind komen halen tussen 12.45 uur en 13.15 uur en tussen 17.00 uur en 18.00 uur.

Flexibele vakantieopvang betekend dat uw kind tijdens de vakantieopvang op wisselende dagen/tijdstippen in de week komt. De breng- en haaltijden kunt u zelf invullen. Uw kind dient echter wel minimaal 5 uur aaneengesloten te komen.

Wat is het verschil tussen reguliere opvang inclusief en exclusief vakantieopvang?

Inclusief vakantieopvang wil zeggen dat u in het contract het aantal uren dat u in een jaar gebruik gaat maken van de vakantieopvang laat opnemen. Het voordeel is dat de hoogte van de factuur 12 maanden hetzelfde zal zijn. Mocht u meer uren gebruik maken van de vakantieopvang dan u in eerste instantie gedacht had, dan worden deze uren aan het einde van het jaar in rekening gebracht. Niet gebruikte uren komen aan het einde van het jaar te vervallen. Het minimum aantal uren die opgenomen dienen te worden in het contract gaan in overleg.

Exclusief vakantieopvang wil zeggen dat uw kind alleen tijdens de 40 schoolweken naar de BSO komt. De kinderen die gebruik maken van de reguliere opvang tijdens de schoolweken kunnen ook incidenteel gebruik maken van opvang tijdens de vakantie. Wanneer ouders er voor kiezen om de vakantieopvang niet te laten opnemen in het contract zullen de uren dat de kinderen naar de vakantieopvang komen achteraf aan de opvangmaand gefactureerd worden.

Vragen over het peuterprogramma

Wat houdt de wenperiode precies in?

Ongeveer 4 weken voor aanvang wordt er contact met u opgenomen voor het maken van een afspraak om te wennen. Het doel van het wennen is dat zowel de ouders als het kind zich vertrouwd gaan voelen met het peuterprogramma. Het wennen is 1 dagdeel en vindt plaats ongeveer twee weken vóórdat uw kind geplaatst wordt en is een extra (kosteloze) service naar de ouders toe.

Hoe gaat de allereerste dag?

U wordt wegwijs gemaakt. Wie neemt uw kind over, waar moet de jas hangen, waar kunt u uw spulletjes laten etc. Vervolgens bespreekt u alles wat van belang is en daarna neemt u afscheid. U kunt nu natuurlijk altijd bellen om te horen hoe het gaat, zodat u uw kind met een gerust gevoel kunt achterlaten.

Hoe moet ik mijn kind afmelden?

Als uw kind een dag niet komt dient u dit ’s morgens vóór 08.30 uur te melden bij de pedagogisch medewerksters van de groep.

Hoe lang is de opzegtermijn?

De opzegtermijn voor het beëindigden van de opvang van uw kind bedraagt één maand. De opzegging dient schriftelijk te gebeuren middels een beëindigingsformulier en kan per de 1e of de 16e van de maand. Wanneer uw kind de leeftijd van 4 jaar bereikt loopt het contract automatisch af.

Wat zijn kindgesprekken?

Rond de verjaardag van uw kind wordt u uitgenodigd voor een kindgesprek. Tijdens dit gesprek zal de voortgang van uw kind besproken worden.

Mocht u in de loop van het jaar behoefte hebben aan een gesprek, kunt u dit uiteraard aangeven.

Wanneer uw kind 4 jaar wordt en het peuterprogramma gaat verlaten zal er, met goedkeuring van de ouders, tijdens het kindgesprek een overdrachtsformulier voor school worden ingevuld. Dit formulier zal naar de basisschool van uw kind gestuurd worden.

Algemene vragen over Alles Kids

Wat is de JGZ?

Alles Kids werkt nauw samen met het JGZ. Structureel vindt er een casusoverleg plaats met het JGZ. Op het formulier ‘Persoonlijke gegevens’ kunt u aangeven of u toestemming geeft of uw kind in dit casusoverleg besproken mag worden. Er wordt voorafgaand aan een overleg altijd nog toestemming aan ouders gevraagd.

Mag ik vragen hoe mijn kind zich ontwikkeld?

Mocht u als ouder vragen hebben over de ontwikkeling van uw kind dan kunt u dit uiteraard altijd bespreken met één van onze pedagogisch medewerksters.

Wat wordt er tijdens het kennismakingsgesprek besproken?

In het kennismakingsgesprek worden onderwerpen besproken die zowel voor u als voor ons van belang zijn, zoals de soorten opvang die wij bieden, de dagindeling, omgang met het kind, etc. U kunt vragen stellen en uw wensen aangeven. Daarnaast krijgt u een rondleiding, zodat u alvast een kijkje kunt nemen waar uw kind straks terechtkomt.

Hoe kan ik mijn kind aanmelden bij Alles Kids?

U kunt uw kind aanmelden door een inschrijfformulier in te vullen. Dit inschrijfformulier kunt u telefonisch of via onze website bij ons aanvragen. Ook kunt u het inschrijfformulier downloaden van onze site. Wanneer wij het formulier van u terug hebben ontvangen kunnen we de plaatsing definitief maken. De plaatsing kan ingaan per de 1e of de 16e van de maand.

Hoe kan ik mijn kind ziek melden?

Het kan natuurlijk voorkomen dat uw kind ziek wordt tijdens zijn/haar verblijf op het kindercentrum. In dat geval wordt er altijd contact opgenomen met de ouders en wordt er in onderling overleg gekeken welke actie nodig is.

Waarvoor is een medicijnverklaring nodig?

Onder een aantal voorwaarden mogen de pedagogisch medewerksters medicijnen toedienen indien de ouders dit aangeven. Vóór de eerste toediening moet er een medicijnverklaring ingevuld en ondertekend zijn. Dit formuier kunt u aanvragen bij Alles Kids of downloaden via onze website.

Hoe luidt het pedagogisch beleid?

Wij vinden dat kinderen zich moeten kunnen ontwikkelen tot evenwichtige mensen die hun eigen talenten onderkennen en benutten. Daarvoor geven wij ruimte aan de eigenheid van elk kind, maar tegelijkertijd brengen we het kind op de hoogte van geldende normen en waarden. Om dit te kunnen bereiken bieden we het kind veiligheid, structuur en activiteiten aan die aansluiten op hun belevingswereld. Op die wijze hopen wij dat het kind zich prettig zal voelen en daardoor zelfvertrouwen en vertrouwen in andere zal ontwikkelen. Wij willen een sfeer bieden waarin het kind voor zichzelf kan opkomen, respect ontwikkelt, waardoor het later positief in de maatschappij zal staan en zelfstandig en sociaalvaardig is. Het gehele pedagogisch beleid is terug te vinden op onze website of ligt ter inzage op de kinderopvang.

Hoe wij binnen onze kinderopvang met onderwerpen als onder andere voeding, pesten en wiegedood omgaan, staat beschreven in onze protocollen. Deze en nog andere protocollen kunt u te allen tijde opvragen bij de directie.

Wie is er aansprakelijk bij bijvoorbeeld ongevallen?

Kindercentrum “Alles Kids” heeft alle benodigde verzekeringen afgesloten.

Heeft Alles Kids een vergunning?

Kindercentrum “Alles Kids” is in het bezit van alle benodigde vergunningen van gemeente en brandweer om als een erkend kinderdagverblijf te functioneren.

Hoe wordt de veiligheid van mijn kind gewaarborgd?

Dat een ongelukje nooit gebeurt, kunnen wij niet garanderen. Maar er is wel voor gezorgd dat de pedagogisch medewerksters goed zijn opgeleid zodat zij goed handelen wanneer zich een ongelukje voordoet. Meerdere pedagogisch medewerksters volgen hiervoor ieder jaar een EHBO-cursus. Uiteraard proberen we alle risico’s zoveel mogelijk te verkleinen. Dit doen we o.a. door ieder jaar een risico-inventarisatie te maken. Ook is er een brand- en evacuatieplan aanwezig, wat 1x per jaar wordt geoefend. Daarnaast beschikken we over een aantal goed opgeleide bedrijfshulpverleners. De risico-inventarisatie wordt jaarlijks gecontroleerd door de oudercommissie.

Hoe gaat Alles Kids om met privacy?

Met al uw gegevens wordt zorgvuldig omgegaan. Hierop is de wet Bescherming van Persoonsgegevens van toepassing. De informatie die u verstrekt aan de pedagogisch medewerksters van de groepen wordt vertrouwelijk behandeld en niet zonder uw toestemming buiten Alles Kids gebracht.

Wat gebeurt er met klachten?

De wet schrijft voor dat elke kinderopvangorganisatie een klachtenregeling opstelt. De klachtenregeling die wij bij Alles Kids hanteren krijgt u aangereikt wanneer u besluit om uw kind aan te melden of u kunt deze te allen tijde terugvinden op onze website.

Kan ik een tegemoetkoming voor de kosten krijgen?

U kunt kinderopvangtoeslag aanvragen indien er sprake is van;

 • twee werkende ouders/verzorgers in één gezin, of ouders/verzorgers die een studie of traject volgen
 • een alleenstaande ouder/verzorger die werkt, of een studie of traject volgt
 • een gemeentelijke doelgroep waar één of beide ouders/verzorgers onder vallen (bijvoorbeeld inburgeringcursus of sociaal/medische indicatie)

Bij de belastingdienst of via www.toeslagen.nl  kunt u de kinderopvangtoeslag aanvragen. Op deze site kunt u ook terecht voor het maken van een proefberekening over de teruggave van de kinderopvangtoeslag.

In het contract dat u van Alles Kids ontvangt staan alle benodigde gegevens voor de aanvraag van de kinderopvangtoeslag.

Let op! Kinderopvangtoeslag dient u aan te vragen binnen 3 maanden na de maand dat de kinderopvang is begonnen.

Kom ik in aanmerking voor een toeslag van de gemeente?

Indien u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag dan komt u in aanmerking voor een toeslag van de gemeente Nederweert. Deze gemeentelijke regeling geldt uitsluitend voor 2 dagdelen per week, 40 schoolweken per jaar.

Wanneer u gebruik maakt van de gemeentelijke regeling brengt Alles Kids € 2,- per uur bij u in rekening. De resterende kosten worden door de gemeente Nederweert betaald.

Om in aanmerking te komen voor deze gemeentelijke regeling dient u het formulier ‘verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag’ (deze kunt u bij ons aanvragen) naar waarheid in te vullen en een IB-60 formulier aan te vragen bij de belastingdienst. Beide formulieren moeten wij kunnen overleggen aan de gemeente Nederweert en dienen dus bij ons in het bezit te zijn voor dat uw kind de 1ste keer naar het peuterprogramma komt.

Wat betekent de Wet Kinderopvang?

In de Wet Kinderopvang staat beschreven dat de gemeente toezichthouder is voor de kinderopvang. De gemeente laat dit uitvoeren door de GGD. De GGD inspecteert Alles Kids ieder jaar op de volgende kwaliteitsaspecten;

 • betrokkenheid ouders
 • personeel
 • veiligheid en gezondheid
 • accommodatie en inrichting
 • groepsgrootte, kind/leid(st)er ratio
 • pedagogisch beleid en praktijk
 • klachten

Het verslag dat de GGD hierover maakt wordt jaarlijks ter inzage gelegd bij Alles Kids

Worden ouders actief bij Alles Kids betrokken?

Ja, wij hechten veel waarde aan goede contacten tussen de ouders en de pedagogisch medewerkers om zo te komen tot een optimale samenwerking. De middelen die we hiervoor gebruiken zijn:

 • Oudercontacten
  Het meeste contact tussen de ouders en de pedagogisch medewerkers is tijdens het brengen en het halen van een kind. Er wordt dan informatie uitgewisseld over het kind.
  Met organisatorische-, beleids-, of andere vragen kunt u terecht bij de directie van Alles Kids. Deze is te bereiken via het telefoonnummer 0495-626363 of per mail info@alleskids.eu
 • Oudercommissie
  Alles Kids beschikt over een oudercommissie. Deze oudercommissie bestaat uit ouders van kinderen die naar de dagopvang, BSO of het peuterprogramma komen. Het doel is het behartigen van de belangen van de ouders, maar ook meedenken met en het geven van advies aan Alles Kids. De oudercommissie helpt ook mee met het organiseren van activiteiten voor ouders en kinderen.
 • Ouderavonden
  Samen met de pedagogische medewerkers organiseert de oudercommissie één keer per jaar een ouderavond met een actueel thema.
Kunnen we behalve de website ook nog ergens anders informatie vinden?

Op iedere locatie hangt een informatief (prik)bord. Hierop hangt of staat informatie die voor ouders van belang kan zijn.

Waar kan ik algemene voorwaarden vinden?

De algemene voorwaarden die gelden voor de dagopvang van Alles Kids zijn onderaan deze website te vinden of gewoonweg door hier te klikken.

Start typing and press Enter to search